Oznaczanie zawartości wody metodą Karla-Fischera

Titrator Karla Fischera TitroMatic 1S KF

KF

Titrator umożliwia oznaczenie ilości wody w próbce metodą Karla-Fischera. Polega ono na bezpośrednim miareczkowaniu roztworu badanej próbki odczynnikiem Fishera i obliczeniu zawartości wody na podstawie objętości odczynnika zużytego w trakcie miareczkowania.

Aparat wyposażony jest w następujące funkcję:

Rodzaje próbek

Zakresy pomiarowe: od 0.1mg zawartości wody.